!
,
 
 

 

 

  , ,

 
Online game !
 
MindMix
:
:
   

?


 
yes
!

> . !  16 2012 . 17:27:12


. !

vs  16 2012 . 17:27:12
_____
_____
____
_________­_____________­____
______________­__________­______
______________­_____________­_______
___________­_____________­_
____________­_____________­_
____________­_____________­_
____________­_____________­__
_____________­_____________­______
____________­_____________­____
ooea
:
12 2011 .
[ ] 30 2009 . . (..Avatar Factory..)
~Welcome to the factory!~ 1 2008 . . (..Avatar Factory..)
vs  16 2012 . 17:31:59  ]
````````````````````­````````````````````­``````````
```````````````````­````````````````````­```````````
```````````````````­````````````````````­```````````
````````ooooooooooo­oo````````````````o`­```````````
`````oSSSSooooooooo­ooSSo``````oS888SSSS­ooooo``````
```o8SooSSSoo``````­ooooSoo`oS8888SSSSoo­oooooooo```
``o8S`oSSSoo```````­``o`oSSS888SSSSSoooo­ooo`oooSo``
`o8S`oSSSoo````````­`````oS8SSSoooo`````­oooo``ooSS`
`S8ooS8Sooo````````­``````ooooo`````````­``ooo`ooo8o
o88ooS8SSoo````````­````````````````````­```oo``ooSS
o88SSS8SSo`````````­````````````````````­```ooo`ooSS
`8$8S888So`````````­````````````````````­```ooooooS8
`o$88888Soo````````­````````````````````­```ooo``o8S
``8$8888SSoo```````­````````````````````­```oo``oo8S
```8$$888SSooo`````­````````````````````­``oo```o88o
```oS$$$88SSooo````­````````````````````­``o```o88o`
`````S$$$88SSooo```­````````````````````­````oo88o``
``````o8$888SSooo``­``````````````````o`­```oS8So```
```````o8$$88SSoooo­````````````````oo``­`oS88o`````
`````````S8$88SSooo­oo`````````````````o­S88So``````
``````````oS$$88SSo­oo``````````````ooS8­8oo````````
````````````o8$$88S­ooo``````````ooS88So­```````````
``````````````oS888­SSoo`````oooS88Soo``­```````````
````````````````oS8­88SooooooS88Soo`````­```````````
``````````````````o­S88SSSS88So`````````­```````````
```````````````````­`ooSSSSo````````````­```````````
```````````````````­````````````````````­```````````
```````````````````­````````````````````­```````````
```````````````````­````````````````````­```````````
```````````````````­````````````````````­```````````
```````````````````­````````````````````­```````````
```````````````````­````````````````````­```````````
ooea
vs  16 2012 . 17:33:06  ]
S$$$$$$$$$$$$$$$$$$$­888$$$$$$$8888888888­$8$888$$$8
8$$8­8888$$$$$­8
8$8888­8888$$$$­8
8$888888­S888$$8$­8
8$$8888888­8888$$8$­8
8$888888888­8SS8888$­8
8$8$88888888­888888$$­8
8$888$88888888­888888$$­8
8$$$88S8$88888888­8888888$­8
8$SS88$$888$$$8­88888SS88$$$­8
8$$$8888$$$$$$888­88888SSS88888$$$$$$$­$$$$$$$8
S$$8$$$$8888888­8888888SS888888$$888­8$$$8888$$8
8$$$$$88888888$$$$$­$88888888S888888$$8$­$8888888$8
8$$$$$888888888$$$$­$$888888888888$88$$8­8888888$8
S$$$8$888888888$­$$8888888888888$$­88888$8
S$$$$$8888888888$$­$$8888888888$88$­$8$$8
S$$$$88888888888$$8­S$88$$$88888888$$$$$­$8
8$$$$88888SSSoSS88­SSooS88SSSS88$88­8
8$$$$$88888Soo``ooS­SSSS8$SSSSSS8$$8So8$­$8
S$$$$$88888SSoooooo­ooooooSSSSSS88SS888$­8
S$$$$$8S888SSoo``oo­oooSooooSSS88$SSSS8$­8
8$$$$$$8S88SSoooooo­oooSo``o8SS8888ooo8$­$8
S$$$$$$$88888SSSooo­ooooSo``oSSSSSSooS8$­8
8$$$$$$88888SSSSS­oooooSSooS8SSSSS8$$­8
8$$$$$888888SSSS­SSooooSSSS8SS8$$­8
8$$$$888888SSS­SSSSSSooSS8SS8$­8
8$$$888888Soo­ooSS88888888888$$$$$­$$$$8
8$88888888SS­SoSS888S88888888$$$$­$$$$8
8$$888888$$88­SSSSS8888888888$8$$$­$8
8$$8888888$$8­8888888888888888$$$$­$8
8$$8888888888$­$8888888888888888888­$8
S$$$$$88888888888­$$$$8888888888888888­$8$8
S$$$$8$888888888888­888$$$88888888888888­8$$$$8
8$$888888888888­88$$$$88888888888888­88$$$8
8$8888888888888­888$$$$8888888888888­8$8$$8
8$8888888888888­8888$$$8888888888888­8$8$$8
8$$88888888888888­88888$88888888888888­8$$$$$8
8$888888888888888­8888$888888888888888­8$$$$8
8$$$$$$$$$$$$$$888­888$$888888888888888­8$$8
`oo````ooooo`oo``o`­``o``o```o`o`o```o``­ooooo`ooooo
ooea
vs  16 2012 . 17:35:12  ]
?
ooea
vs  16 2012 . 17:36:24  ]
____________________­__________________­____________
__________­_________________­_____________
_________________­__________________­_____________
_________________­__________________­_____________
_________________­_____________­____________
_________________­_____________­____________
_________________­________________­___________
_________________­___________­__________
_________________­_______________­_____________
_________________­_______________­_____________
_________________­_______________­_____________
_________________­______________­____________
_________________­______________­___________
_________________­____________________­_____________
_________________­____________________­_____________
_________________­____________________­___________
_________________­____________________­___________
_______________­___________­________
______________­_______________­___________
_______________­_______________­___________
_______________­_______­___________
_______________­____________­___________
_______________­______________­___________
_______________­________________­___________
_______________­______________­___________
_____________­__________­__________
```````````````````­````````````````````­`````````````
ooea
vs  16 2012 . 17:36:43  ]
!
ooea
vs  16 2012 . 17:37:08  ]
, !
ooea
Fix a Heart 16 2012 . 17:48:16  ]
STAR??
ooea
vs  16 2012 . 18:43:39  ]
ooea
vs  16 2012 . 18:46:14  ]
I'm super STAR
ooea
Fix a Heart 17 2012 . 05:39:23  ]

ooea
vs  17 2012 . 14:10:13  ]
___________________­
____________
______________
__________________­______
__________________­________
__________________­_________
__________________­_________
__________________­_________
__________________­_________
_______________­_________

__________
_________
_______________­____________­____
_____________­______________­___
____________­______________­___
______________­__________­___
________________­_______________­___
_________________­______________­___
_____________­_______­___
___________________­______
___________________­______

____________­_________­
__________________­_______________­
_________________­________________­
_______________­________________­
______________­_____________­
________________­______________­
__________________­___________­
__________________­_______________­
______________­________________­_
1 )
ooea
vs  17 2012 . 14:10:54  ]
___________________­____________________­____________
_______________­____________________­_____________
__________________­____________________­_____________
__________________­______________­_____________
__________________­_______________­_____________
__________________­________________­_____________
__________________­________________­_____________
__________________­________________­_____________
__________________­________________­_____________
_______________­________________­_____________
______________­____________________­_____________
__________________­____________________­_____________
_______________­____________­___________
_____________­______________­__________
____________­______________­____________
______________­__________­____________
________________­_______________­____________
_________________­______________­____________
_____________­_______­____________
___________________­__________________­_____________
___________________­__________________­_____________
____________­_________­____________
__________________­_______________­____________
_________________­________________­___________
_______________­________________­____________
______________­_____________­____________
________________­______________­_____________
__________________­___________­____________
__________________­_______________­___________
______________­________________­___________
```````````````````­````````````````````­`````````````
2 )
ooea
vs  17 2012 . 14:11:09  ]
))
ooea
Fix a Heart 17 2012 . 14:42:52  ]
!:-*­ :-*­
ooea
vs  17 2012 . 16:02:33  ]
, !
ooea
Fix a Heart 17 2012 . 16:04:12  ]
!
ooea
 18 2012 . 15:56:01  ]
.
ooea
vs  18 2012 . 18:06:33  ]
, , , !
ooea
 19 2012 . 02:17:38  ]
, !!!
ooea
lMika MikkonlHorol l 19 2012 . 08:19:19  ]
­ aka ?
ooea
vs  19 2012 . 08:35:42  ]
, ?
ooea
 

o o oe

:

, , , , /, , . ip- .


> . !  16 2012 . 17:27:12

:
* .** ...
...
:
... .
"Tears of the Mafia"-...
, ...
:
.
,

  Copyright © 2001—2018 MindMix
, , , .
.
.
.
.
.
.
e-mail.
.
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please contact us.
, , .